Kőbányai Közösségi Hírlap

A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló önkormányzati rendelet alapján a Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet lakások bérbeadására. 


 

Pályázati Hirdetmény

A lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot hirdet
1.) a Budapest X., Állomás utca 11. IV. emelet 20. szám alatti, 39016/9/A/297 helyrajzi számú, 68 m² alapterületű, 3 szoba, összkomfortos lakás
2.) a Budapest X., Bányató utca 2. IV. emelet 19. szám alatti, 42309/39/A/22 helyrajzi számú, 55 m² alapterületű, 2 szoba, összkomfortos lakás
3.) a Budapest X., Bányató utca 10. IV. emelet 16. szám alatti, 42309/40/A/68 helyrajzi számú, 50 m² alapterületű, 2 szoba, összkomfortos lakás
4.) a Budapest X., Kőrösi Csoma Sándor út 3. V. emelet 38. szám alatti, 41464/9/A/81 helyrajzi számú, 64 m² alapterületű, 3 szoba, összkomfortos lakás
5.) a Budapest X., Tóvirág utca 10. V. emelet 24. szám alatti, 42309/48/A/24 helyrajzi számú, 50 m² alapterületű, 2 szoba, összkomfortos lakás
bérbeadására az alábbi feltételekkel.

A pályáztatás a lakás bérleti díjára vonatkozó licitálással történik. 

A lakás havi bérleti díjának alsó határa: 1 000 Ft/m²/hó összeg, amelyről a licitálás indul. A közüzemi díjakat, a szemétszállítási díjat, a kéményseprés díját, valamint a különszolgáltatások díját a bérlő a bérleti díjon felül köteles megfizetni.

A pályázati biztosíték: A pályázati biztosíték összege a lakás kéthavi minimális bérleti díjának megfelelő összeg. A pályázati biztosítékot a versenytárgyalást megelőzően a lakás címének feltüntetésével az Önkormányzat OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11784009-15510000 számú számlaszámára kell átutalni, vagy az Önkormányzat pénztárába befizetni.

A bérlő köteles a bérleti szerződés megkötését megelőzően a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Vagyonkezelő) részére a bérleti szerződéssel összefüggő követelések biztosítása érdekében kéthavi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot megfizetni.

A pályázati biztosíték összege a bérlő által fizetendő óvadékba beszámításra kerül.

A bérleti jogviszony időtartama: A nyertes pályázóval a bérleti szerződés határozott időtartamra jön létre. A határozott időre szóló bérbeadás időtartama legfeljebb 2 év. Ha a határozott idő lejártakor felmondási ok a bérlővel szemben nem áll fenn, a bérlő kérelmére a polgármester új lakásbérleti jogviszony létesítéséről dönthet.

A lakások megtekinthetőek:
- 2016. július 26. 15.00
- 2016. július 28. 10.00

A licitálás időpontja:
- 2016. augusztus 4. 8.30 (Bányató u. 2. IV. emelet 19.)
- 2016. augusztus 4. 10.30 (Bányató u. 10. IV. emelet 16.)
- 2016. augusztus 4. 13.30 (Tóvirág u. 10. V. emelet 24.)
- 2016. augusztus 5. 8.30 (Állomás u. 11. IV. emelet 20.)
- 2016. augusztus 5. 10.30 (Kőrösi Csoma Sándor út 3. V. emelet 38.)

A licitálás helye: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal, 1102 Budapest, Szent László tér 29. 100. terem (a teremváltoztatás jogát fenntartjuk).

A pályázati ajánlat benyújtási határideje: A pályázati ajánlatot 2016. augusztus 1. napján 1200 óráig a mellékelt formanyomtatványon kell benyújtani a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Főosztályához. Érvénytelen az a pályázat, amelyet nem a formanyomtatványon nyújtottak be.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
-a pályázó nevét, lakcímét, elérhetőségét
-a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja
-a pályázó személyazonosságának igazolására szolgáló adatokat (születésének helye és ideje, anyja neve), képviselet esetén közokiratba vagy teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt meghatalmazást,
-a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a személyazonosító adatainak és a lakcímének a kezeléséhez,
-a pályázó nyilatkozatát arról, hogy vele szemben a Rendelet 8. § (1) és (3) bekezdésben szabályozott kizáró ok nem áll fenn
-a pályázó jövedelemigazolását, az igazolt jövedelemnek el kell érni a megpályázott lakás induló licitjének 150%-át 

A licitáláson csak az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta és igazolja, hogy a pályázati biztosíték összegét letétbe helyezte.

A pályázatot az nyeri meg, aki a licitálás során a legmagasabb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

A nem nyertes pályázó részére a letétbe helyezett pályázati biztosítékot a licitálást követő három munkanapon belül a pályázó által megadott számlaszámra a Polgármesteri Hivatal visszautalja. 

Egyéb feltételek:

Ha a nyertes pályázó neki felróható okból eláll a bérleti szerződés megkötésétől, a pályázati biztosíték nem jár vissza. Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződés megkötése előtt bejelenti, hogy a lakást nem kívánja birtokba venni, illetve ha határidőn belül a szerződést nem köti meg, akkor az Önkormányzat a következő legmagasabb összegű bérleti díj fizetésére ajánlatot tevő pályázóval köti meg a szerződést. 

A bérleti szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy a bérlő átadja az egyoldalú kötelezettségvállalásról szóló, közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatát a lakás – felmondás esetén történő vagy a bérleti jogviszony lejártát követő – önkéntes kiürítésével kapcsolatban.

A pályázat eredménytelen, ha
a) a pályázók nem tettek érvényes ajánlatot a bérleti díjra,
b) ha az Önkormányzat a pályázat bármely szakaszában – akár indokolás nélkül is – eredménytelennek nyilvánítja azt. 

A pályázati eljárással kapcsolatban további felvilágosítás a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen (Budapest X., Szent László tér 29. földszint 26. iroda) vagy telefonon a (06-1) 4338-355 számon kérhető. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat


A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok:
Jelentkezési lap az augusztus 5-ei licitre
Jelentkezési lap az augusztus 4-ei licitre
Nyilatkozat
Pályázati kiírás


Forrás: Kőbánya.hu

Bejárást tartottak a Vaspálya utcai Rece-Fice óvoda és a Manóvár bölcsőde épületében, amely a Kőbányai Önkormányzat finanszírozásában 340 millió forintból születik újjá. Az eseményen a kivitelező Jánosik és társa Kft., valamint az építtető Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. munkatársai mutatták be az önkormányzat, valamint az óvoda és bölcsőde dolgozói számára az eddig elvégzett munkát, adtak tájékoztatást az átadásig elvégzendő feladatokról.

 

Még el sem készült, de már szép

Az élénk színű, látványos elemekkel és új nyílászárókkal felszerelt épület és a varázslatos kert valósággal elbűvölte a megjelenteket. Az óvónők és a bölcsődei gondozók örömmel fedezték fel újjászülető munkahelyük részleteit, amely nemcsak modern és korszerű, de igazán vidám, gyermekbarát és nagyon szép is lesz. A bejáráson kiderült, hogy a Csillagfürt Bölcsőde néhány hete új nevet és logót kapott, amely ma már a réginél sokkal kedvesebb - Kőbányai Manóvár Bölcsőde nevet viseli.

 

Vidám színek és formák, megóvott növények és fák

A jó hangulatú eseményen Kovács Róbert polgármester elmondta, a Kőbányai Önkormányzat eljutott oda, hogy teljesen át- és újjáépítsen kerületi intézményeket. Ilyen például a Vaspálya utcai épület is, amely nemcsak új külsőt kap, hanem a berendezéstől kezdve és a bútorzaton át egészen a kertig minden elemében újjászületik. Felidézte egy barátja véleményét, aki szerint Kőbánya új neve: Alapkőbánya. A szójáték arra utal, hogy az elmúlt néhány hónap során lerakták a kerületben az Újhegyi sétány, a Kerepesi úti orvosi rendelő, az új önkormányzati ügyfélközpont, a Vaspálya utcai bölcsőde és óvoda épületének, valamint a Xellia gyógyszeripari üzemének alapkövét. A polgármester bízik benne, hogy az augusztusi költözésre minden készen lesz és új intézményben köszönthetik a gyermekeket. Beszéde végén kiemelte, hogy Kőbánya ismét tovább fejlődik!

  

A bejárás résztvevői, és Kovács Róbert polgármester

A beruházásra azért volt szükség, mert a több mint 40 éves régi épület már teljesen elavult volt, a fűtési rendszere gazdaságtalanná vált, nem lehetett megoldani a nyílászárók szigetelését, nagyobb esőzések után rendszeres volt a beázás. Szerencsére az épületnek voltak használható, jó teherbírású részei (pl. az alapok, belső oldalfalak), amelyeket megtartottak, ám el kellett bontani a teljes homlokzatot, a régi tetőszigetelést, az összes aljzatburkolatot és részben a belső válaszfalakat. A felújítás során a tetőt és az oldalfalakat modern technológiával újraszigetelték.

 

A bejáráson részt vett Dr. Pap Sándor és Radványi Gábor alpolgármester is

Az épületek alapterülete nem változott, viszont a belső válaszfalak átrendezése révén mindkét létesítmény sokkal tágasabb, praktikusabb lesz. A felújítás során látványos, modern elrendezésű nyílászárókat szerelnek be, mint ahogy - az intézmény jellegéhez illően - színes,  játékos elemekkel kiegészített külsőt kap a homlokzat is. Korszerű és energiatakarékos villamos és gépészeti hálózatot építenek ki, felújítják a konyhát, amelybe a legmodernebb konyhatechnológiai berendezések kerülnek. 

 

Egész nyáron folyik a munka

A kert felújítását egy külön projekt keretében az Everling Kft. végzi, amely során modern kültéri játékokat telepítenek mindkét intézmény udvarára. Néhány régi, a gyerekek által nagyon kedvelt, még használható játszóeszköz természetesen visszakerül megszokott helyére. A két épület közötti udvari részen kis veteményes konyhakertet alakítanak ki, hogy a kisgyerekek már ovis korukban megismerhessék a zöldségek és gyümölcsök gondozásának fortélyait. A kültéri játszóeszközökön kívül az óvoda és a bölcsőde új belső bútorokkal is gazdagodik. 

A bejárásról készült képgaléria EZEN a linken érhető el.

Forrás: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., Pro-koord, Kőbánya.info

2016. június 20., hétfő 08:41

Megnyílt a kőbányai kormányablak

Megnyílt a teljesen megújult kőbányai kormányablak a Havas Ignác utcában, ahol az eddigieknél egyszerűbben, gyorsabban, kevesebb várakozással tudjuk elintézni ügyeinket. A kerületi egyablakos ügyintézési pontot Dr. Baltay Tímea helyettes államtitkár, dr. György István kormánymegbízott, Kovács Róbert polgármester, Révész Máriusz országgyűlési képviselő és dr. Horváth Tivadar hivatalvezető adta át ünnepélyes keretek között június 16-án. 

 

A főváros 30. kormányablakának megnyitásával az országban immár több mint 260 egyablakos ügyintézési pont működik – mondta az eseményen Baltay Tímea kormányablakokért felelős helyettes államtitkár. Hozzátette, a további ügykörbővítést az informatikai rendszerek fejlesztése, az e-közigazgatás erősítése fogja lehetővé tenni.

 

A magas ügyfélforgalom miatt a jövőben tovább bővítik a fővárosi kormányablakokat – jelentette be dr. György István kormánymegbízott, aki nagy örömmel nyitotta meg Budapest 30. kormányablakát Kőbányán, a korábbi okmányiroda helyén. A kívül-belül teljesen megújult, az eddigieknél sokkal szebb, kényelmesebb ügyfélszolgálatnak köszönhetően az eddigieknél egyszerűbben, gyorsabban, kevesebb várakozással tudják elintézni ügyeiket az ide betérők. A kormánymegbízott kiemelte, hogy gyakorlatilag panaszmentesen működnek a kormányablakok, hiszen a 2015-ös évben a fővárosban közel 2 millió ügyet intéztek el és mindössze 200 panaszt iktattak. Az intézhető ügyek bővítése mellett a jövőben a fővárosi kormányablakok leterheltségét is csökkenteni fogják. További kormánytisztviselői státuszokat hoztak létre és tervezik a munkaállomások bővítését is. A kormánymegbízott őszintén reméli, hogy a kőbányaiak is elégedettek lesznek az itt folyó ügyintézéssel. Dr. György István úgy látja, hogy Kőbánya az utóbbi években dinamikusan fejlődik a kerületi önkormányzat, a főváros, és immár a kormányhivatal által végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően is.

 

Kovács Róbert polgármester az átadó ünnepségen kijelentette: újabb mérföldkőhöz érkeztünk, a kerület ismét tovább fejlődött. A Havas Ignác utcai Budapesten a 30. új kormányablak, ám sokak véleménye szerint, talán ez a legszebb. Nekünk, kőbányaiaknak egészen biztosan - tette hozzá. A polgármester véleménye szerint a modern kormányablak megváltoztathatja a bürokráciáról alkotott negatív képet. A polgármester megköszönte dr. György István kormánymegbízottnak, hogy ahogy "eddig mindig, most is szívén viseli otthona, otthonunk, Kőbánya sorsát". Beszéde végén azt kívánta, hogy az új kormányablakot használja örömmel és egészséggel minden kőbányai polgár és minden munkatárs, aki a kerületiekért dolgozik.

 


További információ: Kormányhivatal.hu
Cím: 1105 Budapest, Havas Ignác utca 1.
Kapcsolat: email:  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , telefon: (1) 795-8706, fax: (1) 237-4828
Illetékesség: országos, kivéve lakcímbejelentés, amelyet csak a X. kerületben létesítendő lakcím esetén intéznek

Forrás: OPH, MTI, Dr. György István Facebook oldala, Kovács Róbert Facebook oldala, Kőbánya.info, Kormányhivatal.hu

2016. június 06., hétfő 10:06

Óvakodj a köszörűstől!

A rendőrség a lakosság segítségét kéri! A X. kerületi Rendőrkapitányság eljárást indított lopás vétség elkövetésének gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen. A rendelkezésre álló adatok szerint ismeretlen elkövető 2016. április 20-án 9 óra körül a Gergely utcában magát köszörűsnek kiadva bejutott a sértett lakásába. A késélezést követően a fizetni szándékozó sértett kezéből kikapta a borítékban tárolt pénzét és elmenekült a helyszínről.

Az ismeretlen férfiról grafikai rajz áll a nyomozó hatóság rendelkezésére:

A Budapesti Rendőr-főkapitányság X. kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri, tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-1-263-7200 telefonszámot, illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 06-80-555-111 „Telefontanú” zöld számán, vagy a 107-es, 112-es központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

Forrás: Budapesti Rendőr-főkapitányság, Police.hu

Kategória: Kék, bűn és rend
2016. június 02., csütörtök 14:23

Karbantartási munkálatok az Óhegy parki katlanban

Néhány napja újra kerítéssel találkozhatnak a látogatók az Óhegy park azon részén, ahol 2004-ben tragikus kimenetelű baleset történt. Sokan emlékeznek még rá, hogy egy kutyáját sétáltató férfi alatt beszakadt a „katlannak” nevezett, üregeket rejtő terület. Mivel a parknak ezt a részét egészen 2012-ig, azaz a balesetveszélyes állapot megszüntetésééig, kerítés vette körbe, egyesek azt a téves következtetést vonták le, hogy ismét beszakadhat a gödör.

A szóbeszéd Szabó Lászlóhoz, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatójához is eljutott, aki már az elején szeretné elejét venni a híresztelésnek. Tájékoztatása szerint mindössze annyi történt, hogy kárelhárítási és karbantartási munkálatokba kezdtek a területen, ezért kell kerítést építeni egy aknafedél köré.

Mint ismeretes, a kerület hosszú éveken át kereste a megoldást az Óhegy parki balesetveszélyes állapot megszüntetésére, a terület alatt futó üregrendszer megfelelően biztosítására. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezetése találta meg a leghatékonyabb megoldást, amely megvalósítására 2012-ben került sor. A Vagyonkezelő - egy bányászati gépekkel felszerelt csapat segítségével - elvégezte a szükséges munkálatokat a hajdani bányarendszer járataiban: feltárták és sikerrel tömedékelték a kockázatot jelentő üregeket. 

A speciális munkagépek és tömedékelő anyagok mozgatásához egy függőleges szállító aknát kellett létesíteni, amelyet - a munka sikeres elvégezte után - lezártak, föléje dombot emeltek. A bányakapitányság által előírt negyedéves műszaki ellenőrizésénél azonban kiderült, hogy az akna fa borításának felső részét gombafertőzés támadta meg. A jelenség megszüntetése érdekében hosszútávon vasbetonra tervezik cserélni a fa szerkezetet. Addig azonban a fertőzött részt javítják ki, melynek elvégzéséhez le kell bontani az aknát fedő dombot, illetve az aknafedelet. A feladat végrehajtásához szükséges a munkavégzéssel érintett terület lezárása, ezért sajnos egy időre újra kerítés veszi körbe a "katlan" egy kis részét. 

Bár az Óhegy parki és a "katlan" biztonságos és mindenki előtt nyitva áll, a karbantartást végző szakemberek mindenkit megkérnek arra, hogy a lezárt munkaterületre ne menjenek be, a munkálatokat ne akadályozzák. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. kéri az Óhegy park látogatóinak szíves türelmét és megértését! 

----------------------------------

Az Óhegy park területén – 10-15 méterrel a felszín alatt – mészkőkitermelés folyt még a 20. század elején is. Az itt hagyott járatokat az 1960-70-es években - környezetromboló módon - kommunális hulladékkal töltötték fel. A felszíni kéreg alá beszivárgó esővíz erjeszteni kezdte a hulladékot, s az oxigénelvonás következtében olyan gázok (dioxidok, monoxidok) szabadultak fel a járatokban, amelyek életveszélyessé tették azokat. A tragikus balesetet követően többször próbálták betonnal feltölteni a járatrendszer egyes elemeit, de komplex felmérésre és tényleges tömedékelésre 2012-ben került sor.

Forrás: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Idén is színes, változatos programokkal várja az érdeklődőket a Szent László Napok, természetesen újra lesz élménytúra a Kőbányai Pincerendszerben! Indulás negyed óránként a Bánya utca 35. szám alatti bejárattól. Meleg ruházat szükséges! A különleges látványosság megtekintéséhez előzetesen be kell jelentkezniRegisztrációért kattitnson IDE: www.kvzrt.hu

Időpont: 2016. június 25. (szombat), valamint június 26. (vasárnap) 9.00 - 16.00 óra között
Helyszín: Bánya utca 35.

További információ a Szent László Napokról EZEN a linken érhető el!

Forrás: Kőbánya.hu, Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Kategória: Aktuális
2016. máj. 11., szerda 20:24

Családi Nap a Bárkában június 4-én

Családi Nap lesz a Bárkában június 4-én, szombaton 10-14:00 óra között. Részletekért kattintson a plakátra! 

Kategória: Aktuális

A Harmat Általános Iskola rendezi idén a nemzetközi "Fütyül a rigó" kórusfesztivált. Az eseményre 2016. május 20-án, pénteken, 14.30 órai kezdettel kerül sor a Kőbányai Kőrösi Kulturális Központ nagytermében. Az ünnepi hangversenyt adnak a Harmat, valamint a turniscei, a ljubljanai és a dobronaki iskolák kórusai. A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak.

A részletes műsor EZEN a linken érhető el pdf. formátumban.

Forrás és további információ: harmat88.hu

Kategória: Aktuális

Kőbányán 2016. június 1-jén lép hatályba az önkormányzat rendelete a kutyák parkokban sétáltatásáról, melyet több kerületi kutyaiskola és civil szervezet véleményezett. A 2010 februárja óta hatályos kormányrendelet értelmében jelenleg közterületen csak pórázon lehet kutyát sétáltatni. A Kőbányai Önkormányzatnak a rendelete végrehajtása előkészítéseként tett intézkedései azonban megteremtik annak a feltételeit, hogy a kijelölt területeken a kutyák póráz nélkül is mozoghassanak, és jogszerűen lehessenek szabadon. A rendelettel összefüggő fejlesztéseknek köszönhetően Kőbányán a főváros legnagyobb kutyafuttató területe jön létre 90 ezer négyzetméteren.

A Kőbányai Önkormányzat rendeletével érintett parkokon belül mindenki helyet kap: lesznek olyan területek, amelyeket ebek nélkül lehet csak használni, a kutyák számára kijelölt területeken viszont júniustól legálisan póráz nélkül futtathatják a kutyatartók kedvenceiket. Ezeket a területeket figyelemfelhívó táblák jelzik majd. Kőbánya legnépszerűbb parkjaiban, például a Sportligetben 31.700 m2, a Rottenbiller parkban 3.805 m2, az Óhegy parkban pedig 24.800 m2 kijelölt terület várja a futkározni vágyó kerületi kutyusokat.

Kőbányán jelenleg mintegy 20 000 négyzetméter területű kutyafuttató, valamint kutyafuttatásra kijelölt terület található. A jelenleg folyamatban lévő fejlesztések eredményeképpen a 2016. június 1-jén hatályba lépő szabályokkal érintett parkokban a kutyafuttatók területét közel huszonnégyszeresére – mintegy 73 000 négyzetméterre –, a kerület összes kutyafuttatójának a területét a jelenlegi négy és félszeresére – mintegy 90 000 négyzetméterre növeli az önkormányzat. Az új kijelölt futtatók a parkok és közterületek minden szilárd burkolatú útvonalán megközelíthetőek lesznek, de a járdákon, sétányokon a kormányrendeletnek megfelelően a kutyások kötelesek lesznek pórázon vezetni az ebeket.

Az „Én felelős kőbányai gazdi vagyok” program részét képezi többek között – a kerületi kutyafuttató területek nagyívű fejlesztése mellett – a kutyaiskolai képzésben történő részvétel tervezett támogatása, kutyás etikai kódex előkészítése, érzékenyítő tréningek szervezése, kutya-WC-k kialakítása, új kutyaürülék-gyűjtő edények kihelyezése, illetve számos kutyás rendezvény szervezése. A program megvalósításának támogatására az önkormányzat 2016. január 1-jétől együttműködési megállapodást kötött a FEMA Állatmentő- és Állatvédelmi Egyesülettel.

A közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet 2015 decemberében történt megalkotása óta a Kőbányai Önkormányzat hivatalos lapjában, a Kőbányai Hírek című újságban folyamatosan tájékoztatja a kerületi lakosságot az új rendelkezésekről a jogszabálysértések elkerülése érdekében. A rendelettel érintett parkokban kijelölt kutyafuttató területek elhelyezkedését és megközelítését térképek illusztrálják, melyek az alábbiakban érhetőek el.

Kutyafuttatók és kijelölt helyek:
- Csajkovszkij park
- Dausz Gyula park
- Gépmadár park
- Mélytó
- Óhegy park
- Rottenbiller park
- Sportliget
- Szent László tér

Forrás: Kőbánya.hu

A Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Humánszolgáltatási Bizottsága a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet alapján üresen álló önkormányzati lakásokat kívánja helyreállítási kötelezettséggel bérbe adni.

Az üres lakások a táblázatban jelzett időpontokban megtekinthetők, a lakások műszaki állapotáról és a helyreállítási kötelezettségről a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. munkatársai további felvilágosítást adnak a helyszínen. A lakások állapotáról szóló írásos tájékoztató (műszaki leírás) megvásárolható a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (1102 Budapest, Szent László tér 2-4.).

A bérbevételre vonatkozó nyilatkozatot 2016. május 11-én (szerdán) 16.00 óráig kell leadni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán azoknak, akik érvényes, nyilvántartásba vett lakásigénylési kérelemmel rendelkeznek.

Forrás: Kőbánya.hu

Édua Infomédia

Top Desktop version